Fundusze unijne

Projekt:

Wzrost konkurencyjności firmy ATMOS poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielofunkcyjnych wysokociśnieniowych głowic obrotowych z napędem hydrodynamicznym w zakładzie w Suchym Lesie.

Realizowany w ramach:

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Osi priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działania 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Całkowita wartość projektu 750 915,00 PLN

Kwota dofinansowania 274 725,00 PLN

Cele projektu:

  • Wdrożenie wyników prac B+R
  • Wprowadzenie do oferty innowacyjnego, nowego w skali, kraju i w skali przedsiębiorstwa produktu
  • Wdrożenie innowacji produktowych wynikających z wprowadzenia do oferty autorskich głowic myjących, będących novum na rynku.
  • Wprowadzenie innowacji procesowych opartych o zastosowanie zaawansowanej obróbki ubytkowej z wykorzystaniem nowoczesnego centrum tokarskiego CNC o dużej sztywności i dokładności obróbki.
  • Wprowadzenie innowacji nie technologicznych (organizacyjnych) opartych o zastosowanie nowoczesnego modelu pracy z wykorzystaniem oprogramowania CAM/CAD z funkcją projektowania 3D i symulacji produkcji, zgodnego z koncepcją „Przemysł 4.0”.